RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Oorlog is de grootste plaag die de mensheid teistert. Het vernietigt religie, het vernietigt staten, het vernietigt families." -

Maarten Luther
Plaatselijke regeling - Tekst in de regeling

Inhoudsopgave
Plaatselijke regeling
Tekst in de regeling


Vaststelling.
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 12 januari 2006 en is vanaf deze datum  geldig.

ALGEMEEN

 

Deze plaatselijke regeling dient gelezen te worden in samenhang met, en in aanvulling op, de betreffende Ordinanties, waarnaar paragraafsgewijs wordt verwezen. Ook verdient aandacht dat in deze plaatselijke regeling slechts een klein deel van de Ordinanties aan de orde komt.

 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is als zodanig onderworpen aan de Kerkorde en Ordinanties hiervan.

 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle heeft rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Het kerkelijk gebied van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle omvat de navolgende plaatsen/gemeenten: Avereest, Coevorden, Dalen, Dalfsen, Den Ham, Diever, Dwingeloo, Giethoorn, Gramsbergen, Hardenberg, Hasselt, Hattem, Havelte, Heerde, Heino, Hoogeveen, Meppel, Nieuwleusen, Nijeveen, Ommen, Oosterhesselen, Ruinen, Ruinerwold, Staphorst, Steenwijk, Steenwijkerwold, Vledder, Wanneperveen, Wijhe, De Wijk, Zuidwolde, Zwartsluis, Zwolle.

 

 

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad (Ord. 4 art. 6)

 

1.1. Aantal ambtsdragers

 

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 

 

 

predikant

1

ouderlingen

3

ouderlingen-kerkrentmeester

2

diakenen

4

Totaal

10

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers – algemeen (Ord. 3 art. 2)

 

2.1.1. Stemrecht

 

Stemgerechtigd zijn: belijdende leden, doopleden van 18 jaar en ouder, en gastleden. Gastleden kunnen echter niet worden afgevaardigd naar een meerdere vergadering.

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan 2 gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

 

 

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen (Ord. 3 art. 6)

 

 

2.2.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in december.

 

Ord. 3-6-1: De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een andere (wijk)gemeente kandidaat stellen met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken.

 

Ord. 3-6-2: De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.

 

Ord. 3-6-3: Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Aanbevelingen van personen die naar de mening van gemeenteleden voor verkiezing in aanmerking komen, gaan vergezeld van een vermelding bij elke aanbevolene van het ambt waarvoor de aanbevolene in aanmerking komt.

 

2.2.2. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 8 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

 

Ord. 3-6-4: De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst op met daarop de namen van hen

- die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor dat ambt zijn aanbevolen

- die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen.

Doopleden worden eerst op de verkiezingslijst opgenomen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.

 

Ord. 3-6-5: Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard.

 

Ord. 3-6-8:  De kerkenraad maakt de namen van hen die gekozen zijn, aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging.

 

Ord. 3-6-11: Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt – met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde – de bevestiging plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden.

 

§ 2.3 Verkiezing van predikanten (Ord. 3 art. 4)

 

2.3.1. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan.

 

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad (Ord. 4 art. 8)

 

3.1. Aantal vergaderingen

De kerkenraad vergadert in de regel minimaal 10 keer per jaar.

 

3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 8 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

 

3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.

 

3.4 en 3.5 zijn in deze plaatselijke regeling niet ingevulde facultatieve artikel-leden.

 

3.6. de gemeente kennen in en horen over

 

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

§         aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en

§         afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

 

3.7. Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

 

3.8. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

 

§ 4. Besluitvorming (Ord. 4 art. 5)

 

Voor de inhoud en tekst van deze paragraaf verwijzen wij naar het in Ordinantie 4 artikel 5 bepaalde.

 

§ 5. De kerkdiensten  (Ord. 5 art. 1)

 

5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, 8011 NK te Zwolle.

 

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

(Ord. 11 art. 2)

 

6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden.

 

6.1.2. Van de 3 kerkrentmeesters zijn er 2 ouderling.

 

6.1.3. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.

 

 

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal (Ord. 11 art. 3)

 

6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit 4 leden.

 

6.2.2.   Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.

 

 

§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen,

jaarrekeningen, collecterooster (Ord. 11 art. 6 en art. 7)

 

6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening.

 

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.

De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

In de eerstvolgende gemeentevergadering worden deze stukken besproken, goedgekeurd door de gemeente onder déchargeverlening, en getekend.

 

Ondertekening

 

Aldus te Zwolle vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 12 januari 2006.

 

 

R. Kanning, preses       J. Wildeman-Dekker,   scriba