RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Mooie muziek is de kunst van de profeten. Het kan onze ziel rustig maken. Muziek is een van de meest prachtige en heerlijke cadeau's die God ons heeft gegeven." - Maarten Luther


Israëlszondag

E-mailadres Afdrukken

Het was afgelopen donderdag de dag van Michaël en alle engelen. En vandaag is het Israëlszondag. De aartsengel Michaël wordt de engel van het volk Israël genoemd. Goede redenen om vandaag de eredienst te vieren volgens het proprium van de dag van Michaelsdag en alle engelen, met de liturgische gegevens uit het luthers dienstboek.

Spelen engelen nog wel een rol in ons geloof? Houden wij er nog rekening mee dat God zijn boden stuurt met een boodschap, blij of vermanend? Zijn er nog mensen die ervaring hebben met engelen? Als je het nieuwe tijdsdenken gelooft, dan vast nog wel. Maar dan gaat het om engelen als wezens die losgezongen lijken zijn van God, laat staan dat ze nog iets te maken hebben met wat de bijbel over hen vertelt.

Vandaag staan de engelen ons bijbels voor ogen. In de gestalte van de aanvoerder van het leger van de Heer, zoals bij Jozua en in openbaring, waar de aanvoerder van het hemels leger de naam van Michaël draagt en die andere, gevallen, engel, Satan bestrijdt.

Jezus haalt de engelen erbij als hij uitlegt aan zijn leerlingen, hoeveel de mensen die gering zijn in mensenogen waard zijn voor God. Voor hen doen die kinderen er misschien niet toe, of die armen, of al die andere mensen zonder aanzien. Maar elk van hen heeft een engel. En die engel staat oog in oog met God. Met andere woorden: let dus maar op hoe je met hen omgaat, hoe je over hen spreekt. De engelen zien en horen het allemaal en vertellen er God over.

Engelen, kortom, zijn niet zozeer de ijle wezens  die in een verre, ondefineerbare ruimte, de hemel leven, waar ze eeuwig God aanschouwen en aanbidden, ja, dat ook wel, maar veel meer zijn het wezens met een boodschap namens God aan mensen, namelijk dat God een voorkeur heeft voor de geringen. Zo komt de engel Gabriel zijn boodschap van de geboorte van de messias verkondigen aan het eenvoudige meisje Maria en niet aan een rijke dame met connecties.

God heeft voorkeur. Hij is niet neutraal. De laatsten zijn bij hem de eersten en de eersten de laatsten. Hij houdt de geringen in het oog en draagt ons op hetzelfde te doen. Dat bedoelt Jezus als hij de vraag van de leerlingen: “Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?” beantwoordt met het in hun midden stellen van een kind en met de donderpreek daarna. Waarom hopen zij toch de grootsten te zijn. Het gaat in Jezus hele missie juist om, dat er een einde komt aan het recht van de sterkste. De wereld moet níeuw worden. Vol vrede en recht. Een wereld waarvan alleen de hier ontrechten en verschopten zeker mogen weten dat ze er toegangsrecht hebben.

De engelen staan er borg voor. Als het moet, zijn engelen bereid te vechten voor de zaak van God. Daar moeten we het maar niet op aan laten komen. Laten we dus niemand gering schatten die door God hoog wordt geschat.

 

Gebeden

Gebed van de dag

Heer, onze God, die op wondervolle wijze engelen en mensen in uw dienst stelt om uw daden te verkondigen, wij bidden U:

geef in uw genade, dat ons leven op aarde in goede en kwade dagen beschermd wordt door de boden van uw heil, die voor uw aangezicht staan.

Door Jezus Christus, onze Heer

Collectegebed:

Louter onze gaven, Heer, tot zuivere aanbidding, zoals de engelen steeds uw lof zingen:

laat niet vals klinken wat onze mond zegt  en laat niet dubbelzinnig zijn wat onze hand doet. Dat bidden wij u in jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Voorbeden

Goede God,

Wij bidden U voor deze wereld, die zonder voorspraak verloren zou gaan door de machten en krachten waaraan zij als speelbal ten prooi ligt,

Voor de mensen en volken die in oorlogen en conflicten tegen elkaar opstaan,

Voor allen die daarvan het slachtoffer worden en voor hen die er de strategen van zijn.

Voor de mensen die zwak staan en weerloos en wachten tot de storm over hen heen raast,

Voor allen die niet beseffen hoe groot hun keuzevrijheid is en zich laten gebruiken door propaganda en haattaal.

Acclamatie:

Wij bidden U voor Israël, uw Volk, een volk als alle anderen, maar door U gekozen om te ontkomen aan alles wat ons op aarde tot slaaf maakt en door U begiftigd met een Wet, met profeten en geschriften, waardoor zij de uitweg ten leven mag gaan.

Geef, dat het staande blijft onder alle druk van hen die het wegwensen, in zijn eigen land en ver daarbuiten, inde verstrooiing en geef het een sterke wil tot vrede met palestijnen en de volken rondom. Doe het beseffen dat de sleutel tot die vrede evenzeer in zijn eigen handen ligt als in die van de buren.

Wees ook bij de palestijnen. Wees bij allen onder hen die wanhopig zijn. Geef het wijze raadgevers, die de weg tot vrede open houden en zoeken naar wat rechtvaardig is voor allen.

Acclamatie:

Goede God,

Wij bidden U voor de kerk, in al haar gestalten en waar ook terw ereld.

Geef, dat zij als de engelen een aanzegster van uw blijde boodschap kan zijn, in al haar beperkingen. Geef, dat het gesprek tussen de verschillende kerkgenootschappen gevoerd wordt en dat niemand de deur dichtgooit voor wat de ander te zeggen heeft. Wees bij allen die de Kerk leiden, geef dat zij het doen met open oog, oor en hart voor de gelovigen. Wees bij alle gelovigen: geef dat hun geloof wordt opgebouwd en hun inzet op waarde wordt geschat.

Acclamatie

Goede God, wij bidden U voor ons zelf, zoals we hier bijeen zijn: begaan met elaar en met zovelen, die niet hier zijn, maar die we meenamen in ons hart.

Wij vragen om uw nabijheid bij hen die stervende zijn, ziek en verzwakt zijn of verbitterd en teleurgesteld zijn. Voor de kinderen in deze gemeente bidden wij:

geef, dat zij zich hier geborgen weten en in het hart aangesproken.

Zo bevelen wij ons aan in uw vaderlijke en moederlijke zorg en stellen wij ons open voor de engelen die U op ons pad brengt en met hen loven en prijzen wij u naam, die ons redt en behoudt.

Door Jezus Christus, onze Heer,